Byty/Platební podmínky

Platební podmínky

Proces rezervací, uzavírání smluv a vlastního financování budoucí koupě je rozdělen do 4 hlavních celků, jenž na sebe navazují jak časově tak funkčně.

Tyto hlavní celky jsou:

 • (1) ústní rezervace

 • (2) rezervační smlouva

 • (3) smlouva o smlouvě budoucí kupní

 • (4) kupní smlouva

(1) Ústní rezervace je prvním krokem při výběru konkrétní jednotky. Uvědomujeme si, že výběr bytové jednotky není snadnou záležitostí a vyžaduje vždy potřebný čas na posouzení. Ústní rezervace tedy umožňuje v klidu zvážit a vyhodnotit všechna pozitiva či negativa při výběru konkrétního bytu, výběr vhodného patra či orientace na světovou stranu. Ústní rezervace je možná na 3 pracovní dny a je možno si rezervovat až 3 jednotky najednou. 

(2) Rezervační smlouva je druhým krokem, jenž zajišťuje rezervaci konkrétního bytu, v tomto případě již na delší časové období než v případě ústní rezervace.

Rezervační smlouva zajišťuje kupujícímu blokaci konkrétního vybraného bytu a také vyřazení takovéhoto bytu z dalšího prodeje. Rezervační poplatek je 50.000,- Kč a v případě uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je následně započten do kupní ceny. Rezervační smlouva již pracuje s konkrétním výběrem jednotek (byt, příslušenství) a přílohou smlouvy je i základní kvalitativní standard, pravidla budoucího platebního kalendáře, stejně tak i rámcové znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jenž se bude uzavírat v dalším kroku.

V případě, že je eventuální budoucí hypoteční úvěr vyřizován a realizován přes naše hypoteční oddělení a následně nedojde ke schválení tohoto úvěru či podpisu úvěrové smlouvy, je rezervační poplatek v plné výši vrácen zpět budoucímu kupujícímu a rezervační smlouva je stornována bez dalších poplatků či nákladů pro kupujícího. 

(3) Smlouva o smlouvě budoucí kupní je dalším následným krokem po rezervační smlouvě. Před uplynutím rezervační doby uvedené v Rezervační smlouvě je zaslána kupujícímu výzva k uzavření Smlouvy budoucí kupní. Tato smlouva řeší kromě jiného i vlastní financování předmětu koupě a její nedílnou součástí je i podrobný platební kalendář. Po uzavření této smlouvy následuje jako 2. zálohová platba sjednané kupní ceny a sice doplatek do 15% kupní ceny. V této platbě je také zahrnut již složený rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč. V rámci této smlouvy již také klientům umožňujeme uplatnit tzv. klientské změny. Tyto změny umožňují např. finální realizaci bytu s jinými než standardními povrchy, změny koupelen, dispoziční změny a další úpravy, jenž zvyšují standard a komfort bydlení a odlišují každý jednotlivý byt od ostatních.  Jako poslední platba v platebním kalendáři smlouvy je zbývající část kupní ceny ve výši 85% kupní ceny. Tento doplatek je realizován až po dokončení a kolaudaci stavby před vlastní kupní smlouvou. Na tento doplatek je možno také využít i hypoteční úvěr. V rámci komplexních služeb pro naše klienty jsme schopni pomoci i s kompletním vyřízením a zajištěním tohoto úvěru. Spolupracujeme s většinou bank poskytujících hypoteční úvěry a tedy cesta k finacování nového bytu je pro naše klienty mnohem snažší a kratší.

(4) Kupní smlouva je završením celého procesu koupě jednotek. Kupní smlouva se uzavírá po dokončení jednotek a kolaudaci domu. Nedílnou podmínkou pro uzavření této smlouvy je vložení prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. V okamžiku, kdy je dům zkolaudován a připraven na předávání jednotek  zasíláme kupujícímu výzvu k podpisu Kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny. V případě doplatku kupní ceny hypotečním úvěrem předchází ještě vlastnímu podpisu kupní smlouvy předložení úvěrové smlouvy a zástavních smluv kupujícím a zapracování dat z těchto smluv do vlastní kupní smlouvy. Před podpisem kupní smlouvy také kupující absolvuje prohlídku  nemovitostí, z které je následně vyhotoven protokol. Po doplacení celé kupní ceny (v případě platby kupní ceny bez hypotečního úvěru) následuje podpis Kupní smlouvy, vložení této smlouvy do katastru nemovitostí a předání jednotek kupujícímu.  V případě verze smlouvy s hypotékou následuje úhrada vlastních zdrojů kupujícího, poté podpis Kupní smlouvy, Zástavních smluv a následné podání všech dokumentů do katastru nemovitostí. Po vyčerpání hypotečního úvěru (předpoklad je do 1 měsíce od podpisu Kupní smlouvy) je jako poslední krok předání jednotek kupujícímu do užívání. Od tohoto okamžiku je také možno v bytě provádět další úpravy jako je např. montáž kuchyňské linky či vestavěných skříní.  

Finanční servis

Naším cílem je spokojený klient, proto Vám v rámci jedné společnosti můžeme nabídnout také kompletní servis v oblasti prodeje a financování tak, abychom ušetřili Váš čas a Vaše finanční prostředky.

Hlavní výhody našeho finančního poradenství:

 • pro vámi vybrané jednotky rádi připravíme na míru šitou individuální nabídku financování, která zahrne jak Vaše představy, požadavky a přání, tak možnosti našich spolupracujících bank za zvýhodněných podmínek
 • po vyhodnocení vhodné varianty Vám budeme oporou v dokládání nezbytných podkladů nutných pro vyřízení Vašeho hypotečního úvěru
 • zajištění ocenění Vámi vybraného bytu je samozřejmostí
 • zajistíme veškerou komunikaci s Vámi vybranou bankou tak, abychom v co nejkratším čase obdrželi její stanovisko a úvěrovou dokumentaci
 • podpis úvěrové dokumentace probíhá vždy za naší účasti
 • čerpání hypotečního úvěru zajistíme v souladu s požadavky developera ve sjednaných termínech a tedy vždy v souladu s uzavřenými smlouvami
 • dále jako bonus nabízíme možnost odstoupení od uzavřené rezervační smlouvy v případě neschválení námi zajišťovaného hypotečního úvěru a to bez sankcí včetně vrácení rezervačního poplatku zpět kupujícímu.

hypoteky@cpipg.com


nahled3